چاپ نیازمندی های کرمان شهر در پانزده هزار نسخه همرا با نمایش در سایت کرمان شهر و کرمان شهر آنلاین

آگهی های خود را با یک تماس در نیازمندی های کرمان شهر چاپ کنید 09140602416
03432266062

شماره: 673 تاریخ: 1398/12/06 صفحه: 8
راویان گمنام جدید
منطق!
بسیاری از ما موجوداتی منطقی نیستیم ومنطقی تراش هستیم؛ در رانندگی، بهداشت عمومی، پارک خودرو، بوق زدن و یا جمع‌آوری زباله از عادت بد خود دفاع می‌کنیم. دلیل و برهان می‌آوریم. وای به آنکه مقامی اداری هم داشته باشیم...
اصلاح!

این عادت بچه‌ها را کنار بگذاریم و به جای دفاع معقول، دست به حمله نزنیم.
تو بدی-
-خودت بدی
تو دروغ می‌گی-
همه دروغ می‌گن-
- چرا دزدی می‌کنی
- همه دزدی می‌کنن
این رفتار هیچ چیز را اصلاح نمی‌کند، پلیدی بزرگ، پلیدی‌های کوچک را توجیح نمی‌کند.